Visie

Iedereen is welkom ongeacht zijn of haar problematiek. Wij stimuleren, motiveren en activeren gericht op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en behoud van autonomie. Iedereen neemt deel aan de maatschappij en wordt aangesproken op zijn/haar mogelijkheden. Het netwerk van betrokken ketenpartners rondom individuele cliënten wordt in kaart gebracht voor een gezamenlijke aanpak waarin we elkaar ondersteunen, aanvullen, aanspreken en verantwoordelijkheden delen. Cliënten hebben twee vaste begeleiders die beschikken over de expertise die past bij de problematiek. Onze face-to-face begeleiding wordt aangevuld met digitale begeleiding op het moment dat dit van meerwaarde is voor de cliënt. We vinden een vertrouwensband op basis van een wederzijdse ‘klik’ essentieel. Wij selecteren professionals zodat een sterk, autonoom, ervaren en deskundig team ontstaat dat in staat is tijdig te signaleren en te informeren. Door heldere afspraken en korte lijnen minimaliseren we protocollen en overlegvormen. Zo borgen wij een hoge mate van effectiviteit, zorgvuldigheid en kunnen we goed handelen in het belang van de cliënt. Wij tonen lef in wat we doen, zijn oplossingsgericht en zien een uitdaging in complexe situaties. Wij gaan risico’s niet uit de weg maar veiligheid staat voorop!

DNA

Het DNA van ZorgPlus GGZ is vanuit de eigen regie toegankelijke ambulante begeleiding bieden aan cliënten met complexe psychiatrische problematiek. We zijn koersvast waarbij we onze basisprincipes vasthouden en uitdragen. We bieden dit in de eigen omgeving van de cliënten, samen met hun netwerk en ketenpartners. Geen traditionele hiërarchie en zonder een verstikkend organogram. Gedreven vanuit horizontale samenwerking, betrokkenheid, passie en gezond boerenverstand. We werken op basis van vertrouwen waarbij professionals binden, boeien en het kunnen doorgroeien belangrijk is. We zijn ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van begeleiding ten goede komt. Kwaliteit van zorg, zowel voor als achter de schermen, is onze motivator waar we nooit concessies aan doen. Op deze wijze hebben we ons ontwikkeld tot een lerende en succesvolle organisatie met een eigen(wijs) DNA en sterke visie.